Imagen de la publicación

Para el cierre de esta edición de nuestra revista trimestral una guerra toca a las puertas de Europa. Momentos críticos en los que nos hemos visto en la obligación de actuar con rapidez para poder atender, acoger y acompañar a estas personas. 

Imagen de la publicación

Boletín electrónico de Entreculturas correspondiente al mes de febrero de 2022. ¡Suscríbete si te interesa!

Tècnic/a Captació Desenvolupament Territorial Catalunya / Técnico Captación Desarrollo Territorial Cataluña

1. ORGANIZACIÓ

Entrecultures és una ONG de Cooperació Internacional de la Companyia de Jesús a Espanya que treballa a favor de la justícia i la transformació social. Defensa l’educació com a dret humà, treballa per la vida digna de les persones migrants i refugiades, i aposta per la construcció d’una ciutadania global compromesa, l’equitat de gènere i la reconciliació amb la natura. 

Entrecultures realitza campanyes educatives, de comunicació i recerca amb l’objectiu que la societat espanyola consideri l’educació de totes les persones com un element transformador indispensable per al desenvolupament dels pobles. També realitza campanyes d’incidència pública per a aconseguir que els governs assumeixin els seus compromisos internacionals a favor d’un món més just. Entrecultures compta amb una xarxa de vint-i-set delegacions amb presència en catorze Comunitats Autònomes. Entenem el voluntariat com una escola de ciutadania i participació social. 

Entrecultures aplica criteris d’igualtat entre dones i homes i de no discriminació en els seus processos de selecció, incorporació i desenvolupament de persones en l’organització. 

2. CONTEXT

La persona dependrà conjuntament de l'Equip de Desenvolupament Institucional i de l'Equip de Desenvolupament Territorial. 

En l'Àrea de Desenvolupament Institucional la persona dependrà directament de la Responsable del Departament de Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Aquest departament té com a missió la captació de fons, la gestió d'aliances amb empreses i el foment de la RSC. 

A l’àrea de Desenvolupament Territorial, la persona dependrà del Coordinador Territorial. Aquest àrea té l'objectiu de secundar i impulsar la dinàmica de les delegacions, acompanyant i orientant el treball dels equips locals de la delegació, per a ampliar i enfortir la presència i l'impacte d’Entrecultures en el territori, fomentant així el desenvolupament local de la Missió.

Les principals funcions que la persona durà a terme són:

1. En relació a la promoció de Base Social:

 • Coneixement de dades, anàlisis de la Base Social de socis/as i donants a Catalunya i seguiment i comunicació dels avanços en creixement a l'equip de la delegació, així com la fidelització de donants privats.
 • En relació a la captació de fons, donar suport a activitats prèvies i impulsar noves accions promogudes per la delegació i el Sector Social.

2. En relació a la captació amb empreses:

 • Elaboració de propostes de projectes, seguiment d'informes tècnics i financers i gestió administrativa de les col·laboracions amb empreses.
 • Identificació de noves oportunitats de col·laboració amb empreses. 
 • Reunions amb actuals i potencials col·laboradors.

3. En relació al Desenvolupament Territorial, les dinàmiques de cicle de voluntariat i la representació institucional 

 • Suport i impuls de la dinàmica de la delegació, acompanyament i seguiment de processos i del cicle de voluntariat en totes les seves fases.
 • Suport, orientació, acompanyament i cura de la persona delegada i de les persones responsables d'equip. 
 • Participació en la preparació i dinamització de les trobades de delegacions i en l'estratègia del Model de Desenvolupament Territorial. 
 • Suport en l'acompanyament als grups de la Xarxa Solidària de Joves. 
 • Impuls i iniciativa en la relació amb les Administracions públiques locals, participant en les coordinadores d’ ONG i espais de la societat civil. 
 • Promoció de la relació i vincle de la delegació amb la Plataforma Apostòlica i amb les obres vinculades a la Companyia de Jesús en els àmbits locals, aportació a la missió compartida.
 •  

3. PERFIL REQUERIT

 • Alta motivació i identificació amb els valors propis de la missió d’Entrecultures i amb les causes per les quals treballa.
 • Titulació: Grau universitari. Es valorarà formació específica en Cooperació al Desenvolupament, Ciutadania Global i gestió d’ONG.
 • Experiència de treball en el tercer sector i de coordinació amb altres organitzacions.
 • Coneixement del treball del Tercer Sector i de l'àmbit de la Cooperació al Desenvolupament.
 • Idiomes: Bilingüe català, nivell alt d'anglès parlat i escrit.
 • Coneixements i estudis sobre Responsabilitat Social Corporativa.
 • Experiència en captació de fons privats i fidelització de donants.
 • Experiència en elaboració de propostes de col·laboració i aliances amb empreses.
 • Experiència i coneixements en gestió tècnica, econòmica i administrativa de projectes.
 • Nivell alt de maneig de l'ofimàtica i eines de gestió i presentacions efectives.

Es valorarà:

 • Capacitats d'iniciativa, autonomia i creativitat aplicades a les funcions de la posició. 
 • Capacitat per treballar en equip, motivació i competències per a l'organització d'activitats i esdeveniments.
 • Coneixement previ de la Companyia de Jesús.
 • Habilitat per a la comunicació en públic.
 • Nivell mig-alt de francès.

4. CONDICIONS DE L'OFERTA DE TREBALL

 • Incorporació: Abril 2022
 • Jornada completa: 40 hores a la setmana.
 • Contracte indefinit
 • Lloc de treball: Barcelona
 • Disponibilitat per a viatjar i treballar en caps de setmana. Es valora vehicle propi.
 • Salari segons barems d’Entreculturas.

5. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones que vulguin formar part d'aquest projecte hauran d'enviar una “Carta de motivació” I el “Curriculum vitae” i almenys dues referències d'ocupadors/as anteriors abans del diumenge 30 de març a la següent adreça de correu electrònic: sel.personal@entreculturas.org indicant en l'assumpte del correu la referència “Externa_Técnico/a_Captación_Desarrollo Territorial_Cataluña”.

--------------

 
 

1. ORGANIZACIÓN

Entreculturas es una ONG de cooperación internacional de la Compañía de Jesús en España que trabaja en favor de la justicia y la transformación social. Defiende la educación como derecho humano, trabaja por la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, y apuesta por la construcción de una ciudadanía global comprometida, la equidad de género y la reconciliación con la naturaleza.

Entreculturas realiza campañas educativas, de comunicación e investigación con el objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza campañas de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos internacionales a favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de veintisiete delegaciones con presencia en catorce Comunidades Autónomas. Entendemos el voluntariado como escuela de ciudadanía y participación social.

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en sus procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización.

2. CONTEXTO

La persona dependerá conjuntamente del Equipo de Desarrollo Institucional y del Equipo de Desarrollo Territorial. 

En el Área de Desarrollo Institucional la persona dependerá directamente de la Responsable del Departamento de RSC. Este departamento tiene como misión la captación de fondos, la gestión de alianzas con empresas y el fomento de la RSC. 

El Área de Desarrollo Territorial, la persona dependerá del Coordinador Territorial. Este área tiene el objetivo de apoyar e impulsar la dinámica de las delegaciones, acompañando y orientando el trabajo de los equipos locales de la delegación, para ampliar y fortalecer la presencia y el impacto de Entreculturas en el territorio, fomentando así el desarrollo local de la Misión.

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son:

1. En relación a la promoción de Base Social:

 • Conocimiento de datos, análisis de la Base Social de socios/as y donantes en Cataluña y seguimiento y comunicación de los avances en crecimiento al equipo de la delegación, así como la fidelización de donantes privados.
 • En relación a la captación de fondos, apoyar actividades previas e impulsar nuevas acciones promovidas por la delegación y el Sector Social. 

2. En relación a la captación con empresas:

 • Elaboración de propuestas de proyectos, seguimiento de informes técnicos y financieros y gestión administrativa de las colaboraciones con empresas
 • Identificación de nuevas oportunidades de colaboración con empresas.  
 • Reuniones con actuales y potenciales colaboradores.

3. En relación al Desarrollo Territorial, las dinámicas de ciclo de voluntariado y la representación institucional 

 • Apoyo e impulso de la dinámica de la delegación, acompañamiento y seguimiento de procesos y del ciclo de voluntariado en todas sus fases.
 • Apoyo, orientación, acompañamiento y cuidado de la persona delegada  y de las personas responsables de equipo. 
 • Participación en la preparación y dinamización de los encuentros de delegaciones y en la estrategia del Modelo de Desarrollo Territorial. 
 • Apoyo en el acompañamiento a los grupos de la Xarxa Solidaria de Jòves. 
 • Impulso e iniciativa en la relación las Administraciones públicas locales, participando en las coordinadoras de ong y espacios de la sociedad civil. 
 • Promoción de la relación y vínculo de la delegación con la Plataforma Apostólica y con las obras vinculadas a la Compañía de Jesús en los ámbitos locales, aporte a la misión compartida. 

3. PERFIL REQUERIDO

 • Alta motivación e identificación con los valores propios de la misión de Entreculturas y con las causas por las que trabaja. 
 • Titulación: Grado universitario. Se valorará formación específica en Cooperación al Desarrollo, Ciudadanía Global y gestión de Ong.  
 • Experiencia de trabajo en el tercer sector y de coordinación con otras organizaciones.
 • Conocimiento del trabajo del Tercer Sector y del ámbito de la Cooperación al Desarrollo.
 • Idiomas: Bilingüe catalán, nivel alto de inglés hablado y escrito.
 • Conocimientos y estudios sobre Responsabilidad Social Corporativa.
 • Experiencia en captación de fondos privados y fidelización de donantes.
 • Experiencia en elaboración de propuestas de colaboración y alianzas con empresas.
 • Experiencia y conocimientos en gestión técnica, económica y administrativa de proyectos.
 • Nivel alto de manejo de la ofimática y herramientas de gestión y presentaciones efectivas.

Se valorará:

 • Capacidades de iniciativa, autonomía  y creatividad aplicadas a las funciones del puesto.
 • Capacidad para el trabajo en equipo, motivación y competencias para la organización de actividades y eventos.
 • Conocimiento previo de la Compañía de Jesús. 
 • Habilidad para la comunicación en público.
 • Nivel medio-alto de francés.

4. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO

 • Incorporación: Abril 2022
 • Jornada completa: 40 horas a la semana.
 • Contrato indefinido 
 • Lugar de trabajo: Barcelona
 • Disponibilidad para viajar y trabajar en fines de semana. Se valora vehículo propio
 • Salario según baremos Entreculturas.

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.

Las personas que quieran formar parte de este proyecto deberán enviar “Carta de motivación” y “Currículum Vitae” y al menos dos referencias de empleadores/as anteriores antes del domingo 30 de marzo a la siguiente dirección de correo electrónico: sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto del correo la referencia “Externa_Técnico/a_Captación_Desarrollo Territorial_Cataluña”.

Imagen de la publicación

Boletín electrónico de Entreculturas correspondiente al mes de enero de 2022. ¡Suscríbete si te interesa!

Técnico/a de Programas

1. ORGANIZACIÓN

Entreculturas es una ONG de cooperación internacional de la Compañía de Jesús en España que trabaja en favor de la justicia y la transformación social. Defiende la educación como derecho humano, trabaja por la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, y apuesta por la construcción de una ciudadanía global comprometida, la equidad de género y la reconciliación con la naturaleza.

Entreculturas realiza campañas educativas, de comunicación e investigación con el objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza campañas de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos internacionales a favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de veintisiete delegaciones con presencia en catorce Comunidades Autónomas. Entendemos el voluntariado como escuela de ciudadanía y participación social.

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en sus procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización.

2. CONTEXTO

El equipo de Programas, dentro del Área de Desarrollo Institucional, y del que la persona dependerá, tiene el objetivo de facilitar y dar seguimiento a la relación con financiadores estratégicos, dando orden y consistencia a los grandes programas - de Cooperación Internacional y de Acción Social - que se llevan a cabo en distintos países y con diferentes socios, y que necesitan una consolidación y gestión conjunta; adaptando las propuestas que vienen de terreno a las características y prioridades de cada financiador privado. 

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son: 

 • Seguimiento de los programas gestionados en el Departamento, con informes técnicos y financieros y gestión administrativa.
 • Acompañamiento a los procesos de auditoría.
 • Reuniones de seguimiento con financiadores.
 • Acompañamiento a los procesos de evaluación.
 • Gestión y archivo de la documentación asociada a los proyectos.
 • Viajes a terreno de seguimiento.
 • Búsqueda de nuevos/as colaboradores/as y aliados/as. 
 • Desarrollo de materiales de comunicación.

3. PERFIL REQUERIDO

 • Alta motivación e identificación con los valores propios de la identidad de Entreculturas y con los fines para los que trabaja.
 • Nivel mínimo  de  estudios: grado o  licenciatura.
 • Conocimientos y estudios sobre Cooperación Internacional y/o proyectos de Acción Social. 
 • Nivel avanzado de inglés hablado y escrito.
 • Experiencia en captación de fondos privados.
 • Experiencia en elaboración de propuestas de colaboración y alianzas con empresas o el sector público.
 • Experiencia y conocimientos en gestión técnica, económica y administrativa de proyectos.
 • Nivel alto de manejo de la ofimática y herramientas de gestión y presentaciones efectivas.
 • Disponibilidad para viajar.

 Se valorará:

 • Experiencia y conocimientos en Responsabilidad Social Corporativa.            
 • Experiencia y conocimientos en materias de comunicación.
 • Estudios o experiencia en evaluación de proyectos de cooperación internacional.
 • Experiencia como voluntario/a en ONGs y en países del Sur.
 • Experiencia previa en entidades de cooperación.
 • Capacidad de organización y priorización de tareas.
 • Capacidad de trabajo en equipo.
 • Capacidad de flexibilidad y adaptación.
 • Proactividad, autonomía y creatividad.

4. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO

 • Incorporación: marzo 2022. 
 • Jornada: 40 horas / semana.
 • Lugar de residencia: Madrid.
 • Duración del contrato: 24 meses.
 • Condiciones económicas según baremo de la organización

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.

Las personas interesadas deberán enviar “Carta de motivación” y “Currículum Vitae”,  y al menos dos referencias de empleadores/as anteriores, antes del 2 de marzo a la siguiente dirección de correo electrónico: sel.personal@entreculturas.org 

Nota importante: Indicar en el asunto del correo electrónico “Externa_Técnico/a_Programas”.

Técnico/a de Personas - Externa

1. ORGANIZACIÓN

Entreculturas es una ONG de cooperación internacional de la Compañía de Jesús en España que trabaja en favor de la justicia y la transformación social. Defiende la educación como derecho humano, trabaja por la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, y apuesta por la construcción de una ciudadanía global comprometida, la equidad de género y la reconciliación con la naturaleza.

En España Entreculturas realiza campañas educativas, de comunicación e investigación con el objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza campañas de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos internacionales a favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de veintisiete delegaciones con presencia en catorce Comunidades Autónomas. Entendemos el voluntariado como escuela de ciudadanía y participación social.

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en sus procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización.

2. CONTEXTO

La persona dependerá de la coordinación del Área de Personas y Equipos. El Área de Personas y Equipos tiene como objetivo alinear a las personas –contratadas, voluntarias, becas y prácticas- con la estrategia y objetivos de la organización, facilitando que las personas que forman parte de Entreculturas encuentren un lugar de desarrollo personal y profesional.

En concreto dicha área facilita la operativa para que las personas que participan en la organización a través de sus diferentes vinculaciones y programas reciban el acompañamiento, orientación, apoyo y formación necesarios para desempeñar bien su labor, fortalecer su vínculo con la organización y así responder mejor a la misión de Entreculturas.

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son:

 • Apoyar en el diseño, implementación y evaluación de los procesos vinculados al ciclo de vida laboral (Selección, inducción, formación, desarrollo de personas, desvinculación). 

 • Apoyar en los procesos vinculados al ciclo de voluntariado local e internacional (convocatoria, acogida, formación, acompañamiento, desvinculación, gestión). 

 • Apoyar la ejecución de los itinerarios formativos de la organización. 

 • Sistematizar y mejorar los procesos de trabajo de la institución en su ámbito de trabajo.

 • Buscar y gestionar financiación que permita la sostenibilidad de los diferentes programas (Fundae, financiación de programas y proyectos…).

 • Gestionar los requerimientos legales necesarios vinculados a la gestión de personas (seguros, sistemas de fichaje, ley de voluntariado, Igualdad, ...).

3. PERFIL REQUERIDO

 • Identificación con los objetivos de Entreculturas y con los fines para los que trabaja. 
 • Grado en Psicología, Pedagogía, Derecho o similar. Postgrado en Recursos Humanos. 
 • Experiencia laboral mínima de dos años en un puesto similar.
 • Experiencia de voluntariado local o internacional (especialmente trabajo en exclusión)
 • Idiomas: Inglés medio-alto.
 • Ofimática: Manejo de MS Office (Word, Excel, Power Point) a nivel de usuario. Excel avanzado.
 • Manejo de programas de presentaciones: canva, genialy. Experiencia en bases y gestión de datos de personas. Facilidad para utilizar herramientas de gestión, generar informes, etc.

Se valorará: 

 • Conocimientos sobre gestión de personas y equipos.
 • Conocimientos sobre voluntariado.
 • Conocimientos en acompañamiento de personas.
 • Manejo de programas de gestión y visualización de datos: PBI, Tableau…

4. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO

 • El puesto requiere estar ubicado en la Sede Central-Madrid. 
 • Incorporación:  Inmediata
 • Contrato: 1 año. 
 • Jornada completa: 40 horas/semanales. Puntualmente requiere flexibilidad horaria y trabajo en algún fin de semana (encuentros formativos). Habitualmente no requiere disponibilidad para viajar.
 • Relación habitual con Delegaciones y con el Voluntariado. 
 • Salario según baremos Entreculturas. 

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Las personas que quieran formar parte de este proyecto deberán enviar “Carta de motivación” y “Currículum Vitae” y al menos dos referencias de empleadores/as anteriores antes del miércoles 23 de febrero  la siguiente dirección de correo electrónico: sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto del correo la referencia “Externa_Personas_Entreculturas”.

Archivo adjunto

Imagen de la publicación

Continuamos con la recopilación de recursos educativos diseñados por Entreculturas para trabajar distintas temá-
ticas con grupos de niños, niñas y jóvenes.

TÉCNICO/A PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL ÁFRICA Y ASIA - EXTERNA

1. ORGANIZACIÓN

Entreculturas, es una ONGD, promovida por la Compañía de Jesús que defiende el acceso a la educación de todos y todas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas. Para ello apoya proyectos que promueven la educación en las poblaciones más desfavorecidas de América Latina, África y Asia.

En España Entreculturas realiza campañas de sensibilización, educativas y de comunicación con el objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza campañas de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos internacionales a favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de veintisiete delegaciones compuestas principalmente de personas voluntarias con presencia en catorce Comunidades Autónomas.

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en sus procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización.

2. CONTEXTO

El equipo de Cooperación Internacional tiene el objetivo de contribuir al cumplimiento de los derechos humanos de las personas más desfavorecidas, promoviendo la educación como principal instrumento de cambio social y promoción de la justicia; trabajamos desde un espíritu de horizontalidad con nuestros socios y el resto de agentes implicados, donde Entreculturas es una voz más. La persona dependerá de la Coordinación de África y Asia, y en todo caso tendrá como referente último la Coordinación de Cooperación Internacional.

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son:

 • Propuesta de desarrollo estratégico del hacer de Entreculturas en los territorios/países de responsabilidad
 • Identificación, Formulación, Seguimiento y gestión de la evaluación de proyectos de Cooperación al Desarrollo y de acción humanitaria.
 • Relación con organizaciones locales en países donde se ejecutan los proyectos.
 • Viajes a terreno.
 • Coordinar y motivar al equipo de voluntarios/as y personas en prácticas a su cargo.
 • Gestión y archivo de la documentación asociada a los proyectos.
 • Relación con distintas agencias financiadoras, delegaciones y otros departamentos de Entreculturas.
 • Participación en el trabajo por ejes temáticos transversales de Entreculturas.
 • Formación y comunicación a personas de la organización y externas a ella sobre las líneas de trabajo desarrolladas.

3. PERFIL REQUERIDO

 • Alta motivación e identificación con los valores propios de la identidad de Entreculturas y con los fines para los que trabaja.
 • Titulación: Licenciado o titulación equivalente. Formación tanto en materia de Cooperación al Desarrollo como experiencia en África y/o Asia, así como haber trabajado o colaborado con ONGD.
 • Alta disponibilidad para viajar, aproximadamente el 30 % del tiempo.
 • Capacidad de trabajo en equipo, así como capacidad de organización, comunicación, iniciativa y creatividad.
 • Conocimiento alto de inglés.

Se valorará:

 • Experiencia laboral en proyectos de cooperación. Conocimiento y manejo del Marco Lógico y Gestión por Resultados.
 • Conocimientos en evaluación de programas y proyectos.
 • Experiencia de trabajo previa en en terreno.
 • Haber realizado experiencias de voluntariado en otras ONGD y especialmente en Entreculturas.
 • Conocimiento de francés.

4. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO

 • Incorporación: marzo 2022
 • Condiciones: Contrato por un año, 40 horas/semanales
 • Salario a baremo interno de Entreculturas – Fe y Alegría
 • Lugar de residencia: Madrid
 • Duración del contrato: un año aproximadamente

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Las personas que quieran formar parte de este proyecto deberán enviar “Carta de motivación” y “Currículum Vitae”, antes del lunes 7 de febrero a la siguiente dirección de correo electrónico: sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto del correo la referencia “Externa_Técnico/a Proyectos Cooperación Internacional”.

Archivo adjunto

RECEPCIÓN ENTRECULTURAS

1. ORGANIZACIÓN 

Entreculturas es una ONG de cooperación internacional de la Compañía de Jesús en España que trabaja en favor de la justicia y la transformación social. Defiende la educación como derecho humano, trabaja por la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, y apuesta por la construcción de una ciudadanía global comprometida, la equidad de género y la reconciliación con la naturaleza.

En España Entreculturas realiza campañas educativas, de comunicación e investigación con el objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza campañas de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos internacionales a favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de veintisiete delegaciones con presencia en catorce Comunidades Autónomas. Entendemos el voluntariado como escuela de ciudadanía y participación social. 

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en sus procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización. 

2. CONTEXTO

La persona dependerá de la Secretaría General y forma parte del Área de Organización Interna. Atenderá de manera oportuna y eficiente a las personas que contactan o se acercan a la Sede Central de Entreculturas, tanto a través del teléfono cómo presencialmente garantizando una atención de calidad, clara y eficaz. Deberá tener un buen conocimiento de la estructura de la organización y de las personas que integran cada departamento, para poder orientar a quienes nos visiten y derivar las llamadas telefónicas entrantes a la persona adecuada.

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son:

 • Realizar y atender llamadas telefónicas (Información, atención de personas socias, donantes, personas interesadas en EC), tomando y/o dejando los mensajes correspondientes.
 • Brindar atención y acogida a las personas que se acercan físicamente a la Sede Central, dando o recogiendo la información necesaria y acompañamiento si fuera necesario hasta la persona indicada.
 • Recibir y gestionar pedidos y entregas de proveedores/as. 
 • Administrar los correos electrónicos recibidos.
 • Gestionar el correo postal, que implica recepción y reparto del correo y clasificación y envío desde la oficina de Correos o empresas de mensajería.
 • Vigilar la seguridad de la entrada en calidad de observador/a. Reportará si encuentra algo sospechoso y se mantendrá al tanto de las actividades de los/as visitantes.
 • Velar por el orden y buena apariencia de la recepción de la organización. 
 • Llevar a cabo otras actividades relacionadas que la organización considere necesarias para el desarrollo del puesto.

3. PERFIL REQUERIDO

 • Identificación con los objetivos de Entreculturas y con los fines para los que trabaja. 
 • Formación técnica en atención al cliente como Teleoperadora (recepción y emisión de llamadas), Telemarketing.
 • Experiencia laboral mínima de dos años en un puesto similar de atención al público.
 • Formación mínima en Formación Profesional Básica. 
 • Idiomas: Inglés básico.


​Ofimática:

 • Manejo de MS Windows a nivel de usuario.
 • Manejo de MS Office (Word, Excel, Power Point) a nivel de usuario.
 • Dominio de MS Outlook (e-mail).
 • Manejo de central telefónica.
 • Manejo de equipo de oficina (copiadoras, faxes, sumadoras, entre otras).
 • Habilidad para redacción de documentos.
 • Habilidad y/o conocimiento en atención y servicio al/a cliente


Se valorará: 

 • Capacidades de iniciativa y creatividad aplicadas a las funciones del puesto.  
 • Capacidad para el trabajo en equipo, motivación y competencias para la organización de actividades y eventos.
 • Habilidad para la comunicación en público.

4. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS. 

 • Requiere presencialidad en la oficina.
 • El puesto requiere estar ubicado en la Sede Central-Madrid. 
 • Relación habitual con Delegaciones y con el Voluntariado. 
 • Puntualmente requiere flexibilidad horaria, para la atención en eventos fuera del horario habitual.
 • No requiere disponibilidad para viajar.
 • No requiere trabajo en fines de semana, salvo situaciones excepcionales.

5. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO

 • Incorporación:  Inmediata
 • Jornada completa: 40 horas a la semana. 
 • Contrato: Interinidad. 
 • Lugar de trabajo: Madrid
 • Salario según baremos Entreculturas. 

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.

Las personas que quieran formar parte de este proyecto deberán enviar “Carta de motivación” y “Currículum Vitae” antes del jueves 27 de enero la siguiente dirección de correo electrónico: sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto del correo la referencia “Externa_Recepción Entreculturas”.

Imagen de la publicación

Boletín electrónico de Entreculturas correspondiente al mes de diciembre de 2021. ¡Suscríbete si te interesa!

Pages

Subscribe to Entreculturas RSS